Παρ09202019

Last updateΠαρ, 20 Σεπ 2019 9am

ΟΛΘ: Διανέμει μέρισμα 0,4165 ευρώ/μετοχή

OLTH logo

Τη διανομή μερίσματος 0,49 ευρώ ανά μετοχή (στα 0,4165 ευρώ το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή) αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΘ που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 31.07.2017, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 01.08.2017 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 04.08.2017. Αναλυτικότερα, τα θέματα που αποφάσισε η ΓΣ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι τα εξής:

- Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρίας για την 17η εταιρική χρήση (1.1.2016 έως 31.12.2016), που συνοδεύεται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

- Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,49 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 15%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,4165 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 31.07.2017, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 01.08.2017 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 04.08.2017.

- Ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 17ης εταιρικής χρήσης.

- Κατόπιν σχετικής πρότασης του ΤΑΙΠΕΔ με ποσοστό 74,2678% επί του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε ως την ελεγκτική εταιρεία για την εταιρική χρήση 2017, η εταιρεία "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ), ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Χειμάρρας 8Β, 15125 Μαρούσι, με Α.Μ.ΣΟΕΛ. Εταιρίας 107, με αμοιβή 46.500 ευρώ.

- Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2016 και τις αμοιβές - αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.

- Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους : Δημήτριο Ρούτο, Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου, συνταξιούχο τραπεζικό που διαθέτει γνώση στην ελεγκτική και λογιστική Γεώργιο Τοζίδη, συνταξιούχο τραπεζικό Χρήστο Βογιατζή, λογιστή φοροτεχνικό Α’τάξης Επιπλέον ενέκρινε την ενοποίηση Ελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Ελέγχου

- Ενέκρινε την δαπάνη για την επισκευή του περιπολικού σκάφους (ΠΛΣ 125), το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για την ασφάλεια του Λιμένα Θεσσαλονίκης και την εφαρμογή του Κώδικα Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) ποσού έως 55.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

- Το θέμα της τροποποίησης του άρθρου 10 του καταστατικού της ΟΛΘ ΑΕ, κατόπιν προτάσεως του ΤΑΙΠΕΔ δεν συζητήθηκε και δεν λήφθηκε απόφαση

- Ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον ορισμό του κ. Τσιαπακίδη Κων/νου, Προέδρου του Συμβουλίου της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσ/νίκης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και εκπρόσωπο του Δήμου Θεσ/νίκης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Δημαρέλου, σύμφωνα με την αριθ. 816/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Δημαρέλου, δηλ. έως 5/11/2019.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter