Τρι07142020

Last updateΤρι, 14 Ιουλ 2020 6pm

Συνεργασία Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και Επιμελητηρίου Χανίων

0evep evex

Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε στα Χανιά, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ Β.Κορκίδη και τον Πρόεδρο του ΕΒΕΧ Α.Ροκάκη, με σκοπό την προστασία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.
Το κείμενο του Μνημονίου έχει ως εξής:
"Στα Χανιά, την 02.11.19, ημέρα Σάββατο, τα συμβαλλόμενα Επιμελητήρια:
το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, εφεξής αποκαλούμενο «Ε.Β.Ε.Π.», νόμιμα
εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΡΚΙΔΗ, Πρόεδρο
και, το Επιμελητήριο Χανίων, εφεξής αποκαλούμενο «Ε.Β.Ε.Χ.», νόμιμα εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΡΟΚΑΚΗ, Πρόεδρο
έχοντας υπόψη,
1. Τον.2081/1992(ΦΕΚ154Α ́10.09.1992)«Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων»,
2. Το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α ́ 06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
3. Το ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α ́ 13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
4. Την ισχύουσα Συμφωνία Αδελφοποίησης Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και Επιμελητηρίου Χανίων για τη μετεξέλιξη των Επιμελητηρίων και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., που συντάχθηκε στα Χανιά, την 28.06.2014.
Αναγνωρίζουν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, έκαστο ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, έχουν ως σκοπό την προστασία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων:
•Παρεμβαίνουν ενεργά σε κάθε θέμα της τοπικής ή της εθνικής οικονομίας που εμπίπτει στις γνωμοδοτικές ή συμβουλευτικές τους αρμοδιότητες
•Συμμετέχουν σε όργανα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας των μελών
•Προτάσσουν τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την ισχυρότερη παρουσία τους στην αγορά, αναπτύσσοντας ένα περιβάλλον επιχειρείν που διέπεται από κανόνες ίσης μεταχείρισης, έλκυσης συνεργασιών και υγιούς ανταγωνισμού, με σύγχρονους και δυναμικούς όρους
•Ενισχύουν την απασχολησιμότητα και την προσφορά βιώσιμων θέσεων εργασίας καθώς και την αξιοποίηση πρωτοποριακών μέσων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
•Χαράσσουν δράσεις και παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την εξωστρέφεια και την προσβασιμότητα των επιχειρήσεων μελών σε αναδυόμενες και νέες αγορές
Άρθρο 2
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενστερνίζονται τις κεντρικές πρωτοβουλίες μετεξέλιξης της Δημόσιας Διοίκησης και διευκόλυνσης της άσκησης επιχειρηματικότητας, με τη δομή ενός νέου Επιτελικού Κράτους και την εμπέδωση ενός φιλικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων.
Άρθρο 3
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιδιώκουν πολιτικές στήριξης και εμπέδωσης του επιμελητηριακού θεσμού και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων, των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και όμορων φορέων που υποστηρίζουν την επιμελητηριακή κοινότητα, σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο και με την πρόνοια διακρατικών και διασυνοριακών πρωτοβουλιών διάδοσης και ενδυνάμωσης της επιμελητηριακής ταυτότητας.
Άρθρο 4
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνάπτουν δυναμικές συνεργασίες και συνέργειες με εξειδικευμένα όργανα, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, με στόχο την προώθηση αναπτυξιακών, καινοτομικών δράσεων, που διασυνδέουν την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και καινοτομία, την εφαρμοσμένη γνώση, σε κλίμακα τοπική, περιφερειακή, εθνική και διεθνή.
Άρθρο 5
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συναινούν και ανανεώνουν το περιεχόμενο της Συμφωνίας Αδελφοποίησης, σε τακτά διαστήματα, ώστε να μεριμνούν και να ενεργούν από κοινού, αναλαμβάνοντας επιμελητηριακές δράσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη και την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέλη και που συμβάλλουν στην ενίσχυση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, καθώς και οριζόντιων πολιτικών για τη γνωσιακή και ψηφιακή μετεξέλιξη των επιμελητηρίων σε κόμβους εξυπηρέτησης της επιχειρηματικότητας.
Άρθρο 6
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα και την ωριμότητα των δράσεων που εντάσσονται στη Συμφωνία Αδελφοποίησης και συμφωνούν στην άμεση εκκίνηση συνεργασίας σε παρεμβάσεις επιμελητηριακής προτεραιότητας, όπως:
•την ένταξη επιχειρήσεων στη Ναυτιλιακή Συστάδα Maritime Hellas, καθώς και την ενίσχυση και το συντονισμό παρεμβάσεων για τη «γαλάζια ανάπτυξη» και τη νησιωτικότητα, με στοχευμένη προσέγγιση σε τομείς όπου ενθαρρύνεται η δικτύωση και η λειτουργία συνεργατικών σχηματισμών, όπως της αλιείας, της (θαλάσσιας) βιοτεχνολογίας, των λιμενικών δραστηριοτήτων και της ναυπηγοεπισκευής, των ενεργειακών πόρων, της εκμετάλλευσης (θαλάσσιων) μεταφορών και του τουρισμού και πολιτισμού,
•την αξιοποίηση και ενίσχυση των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου του Πειραιά και των Χανίων, την επέκταση σε περιφερειακές αγορές υπερτοπικής εμβέλειας, καθώς και την προώθηση κοινών επιχειρηματικών δράσεων και δικτύωσης με Ερευνητικά, Τεχνολογικά, Βιομηχανικά / Βιοτεχνικά Πάρκα στην εμβέλεια των Περιφερειών Αττικής και Κρήτης,
•την διασύνδεση με τις δομές Ανώτατης Εκπαίδευσης και Εθνικών Κέντρων Έρευνας και τον προγραμματισμό κοινών έργων, επιχειρηματικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,
•την επέκταση κοινών προγραμμάτων συνεργασίας για την κατάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση ανέργων ή/και επαπειλούμενων ανέργων, καθώς και τη συνεργασία επί προτάσεων έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων μέσων,
•την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων Αττικής και Κρήτης, αντίστοιχα, και τη δημιουργία Οικονομικού Φόρουμ που θα φιλοξενείται εναλλάξ, σε Αττική και Κρήτη.
Άρθρο 7
Για την εποπτεία της πορείας υλοποίησης της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας και την ομαλή διεκπεραίωση των δράσεων, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνιστούν Επιτροπή Επιμελητηριακής Συνεργασίας και ως επικεφαλής τίθενται οι εκάστοτε Πρόεδροι των μερών, ενώ από έκαστο Επιμελητήριο ορίζονται Μέλη της κοινής Επιτροπής, με σχετικές αποφάσεις.
Αντίστοιχα, για το συντονισμό των κοινών δράσεων δύνανται να ορίζονται Συντονιστές και Αναπληρωτές μέλη της κοινής Επιτροπής, όπου έκαστο Επιμελητήριο θα ορίζει έναν Συντονιστή και Αναπληρωτή.
Η παρακολούθηση της εφαρμογής και της προόδου στην επίτευξη των όρων του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας γίνεται σε τακτική βάση με συναντήσεις, της κοινής Επιτροπής, οι οποίες λαμβάνουν χώρα όταν αυτό απαιτείται ή και κατ’ ελάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο.
Άρθρο 8
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υιοθετούν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, με χρονική διάρκεια ισχύος αόριστη ή έως την τροποποίηση ή την ρητή κατάργησή του. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μπορεί να λυθεί με νεότερη συμφωνία ή και μονομερώς με έγγραφη δήλωση του ενός Επιμελητηρίου προς το άλλο.
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο αναφοράς και το περιεχόμενό του μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η μεταβολή αυτή -επί του περιεχομένου ή ειδάλλως της διάρκειας ισχύος του- επιφέρει αποτελέσματα εντός μηνός από τη γνωστοποίηση της στο Δ.Σ. εκάστου Επιμελητηρίου, δίχως να ανατρέπει τυχόν υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί.
Άρθρο 9
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) ισόκυρα πρωτότυπα και έκαστος των Συμβαλλομένων Μερών έλαβε από δύο (2) αντίτυπα".

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter