Σαβ04172021

Last updateΣαβ, 17 Απρ 2021 1pm

Κύπρος: Τελικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών

0Transparency 696x392

Μετά τη θέσπιση από την Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων του τροποποιητικού νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Ν. 188(Ι)/2007 στις 18 Φεβρουαρίου 2021, κάθε εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που έχει συσταθεί στην Κύπρο υποχρεούται να διατηρεί επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους της, οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν στο Μητρώο UBO.
Στις 12 Μαρτίου 2021, ο γραμματέας εξέδωσε οδηγία («οδηγία») με κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συντήρηση και τη λειτουργία του μητρώου, καθώς και εγχειρίδιο για το σύστημα που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό.
Ως πραγματικοί δικαιούχοι εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα ή/και το (τα) φυσικό(-α) πρόσωπο(-α) για λογαριασμό του οποίου διενεργείται συναλλαγή ή δραστηριότητα.
Η πρόσβαση στο Μητρώο, κατά τη διάρκεια αυτού του ενδιάμεσου σταδίου, είναι διαθέσιμη μόνο στις Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, το Τελωνείο, την Αστυνομία και το Φορολογικό Τμήμα, κατόπιν αιτήματος προς τον Έφορο Εταιρειών. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες στο μητρώο δεν θα είναι διαθέσιμες στο κοινό. Στο τελικό στάδιο, οι πληροφορίες που συλλέγονται θα μεταφερθούν σε πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Η πρόσβαση στην εν λόγω πλατφόρμα θα βασίζεται στις διατάξεις της 5ης οδηγίας της ΕΕ για την ΚΞΧ (ΕΕ 2018/843), επομένως θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον.
Για τις υφιστάμενες εταιρείες χορηγήθηκε περίοδος 6 μηνών, αρχής γενομένης από τις 16 Μαρτίου 2021, προκειμένου να υποβάλουν τα στοιχεία τους για το UBO στο μητρώο. Οι οντότητες που έχουν καταχωριστεί από τις 16 Μαρτίου 2021 και μετά (νέες οντότητες), έχουν στημένη προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής τους για να υποβάλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Αλλαγές στις πληροφορίες UBO, πρέπει να αναφέρονται εντός 14 ημερών από την αλλαγή.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter