Παρ06052020

Last updateΠαρ, 05 Ιουν 2020 7am

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Attica Group

0attica logo.png

Η Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 5η Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 197.014.020 μετοχές, επί συνόλου 215.805.843 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,29%.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.
3. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Παναγιώτη Δικαίου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης.
5. Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο.
6. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
7. Ενέκρινε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.
8. Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.
9. Ενέκρινε τη Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρίας και εξέλεξε ως μέλη της τους κ.κ. Παναγιώτη Θρουβάλα (μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιο Ευστρατιάδη (μη εκτελεστικό μέλος) και Μιχαήλ Σακέλλη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Θρουβάλας.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter