Δευ06012020

Last updateΚυρ, 31 Μαϊ 2020 11pm

Μινωικές Γραμμές: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της ΓΣ

minoan lines 645

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 14ης Ιουνίου 2018
Η Εταιρεία "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία" ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 14ης Ιουνίου 2018, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 102.778.772 μετοχές, 96,073% επί συνόλου 106.980.050 κοινών ονομαστικών μετοχών, εκ των οποίων δεν ψήφισε ούτε δήλωσε αποχή στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης 1 μέτοχος ο οποίος εκπροσωπούσε 10 μετοχές και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις :
ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Εγκρίνεται η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.778.762 (ποσοστό 96,073% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν :
Υπέρ 102.772.310 (ποσοστό 96,067%)
Κατά 0
Λευκά 6.452
Αποχή 0
Άκυρα 0
ΘΕΜΑ 2ο. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή Δέσποινας Μαρίνου του Πέτρου (ΑΜ ΣΟΕΛ 17681) της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών PRICEWATERHOUSECOOPERS, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.778.762 (ποσοστό 96,073% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν :
Υπέρ 102.771.511 (ποσοστό 96,066%)
Κατά 0
Λευκά 7.251
Αποχή 0
Άκυρα 0
ΘΕΜΑ 3ο. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2017.
Εγκρίθηκαν οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2017.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.778.762 (ποσοστό 96,073% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν:
Υπέρ 102.771.511 (ποσοστό 96,066%)
Κατά 0
Λευκά 7.251
Αποχή 0
Άκυρα 0
ΘΕΜΑ 4ο. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών PRICEWATERHOUSECOOPERS για τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για τη χρήση 2018. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των 124.300,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α και εξόδων μετακίνησης, διαμονής, διατροφής κλπ).
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.778.762 (ποσοστό 96,073% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν :
Υπέρ 102.761.481 (ποσοστό 96,057%)
Κατά 0
Λευκά 17.281
Αποχή 0
Άκυρα 0
ΘΕΜΑ 5ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.778.762 (ποσοστό 96,073% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν :
Υπέρ 102.777.079 (ποσοστό 96,071%)
Κατά 0
Λευκά 1.683
Αποχή 0
Άκυρα 0

Ηράκλειο, 14 Ιουνίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter