Τετ12192018

Last updateΤετ, 19 Δεκ 2018 3pm

SeaNation790X90

Μινωϊκές Γραμμές: Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

minoan lines 645

α. Φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2006, 2008, 2009, 2010 και 2011
β. Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χρήσης 2016
Η εταιρεία "Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε." σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών [ άρθρο 4.1.3.1 ] γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα κάτωθι: α. Η Εταιρεία για τις διαχειριστικές χρήσεις 2006, 2008, 2009, 2010 και 2011 έλαβε σχετικές εκθέσεις μερικού ελέγχου από τις αρμόδιες εκλεκτικές αρχές και τις αντίστοιχες πράξεις και αποφάσεις τους με τις οποίες καταλόγισαν εντέλει στην Εταιρεία συνολικό πόσο φόρου (συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων) € 13,7 χιλ.
Σημειώνεται ότι το ποσό που βεβαιώθηκε, αποδόθηκε και καλύφθηκε πλήρως από τη σωρευτική πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που είχε σχηματίσει η Εταιρεία για τις ως άνω διαχειριστικές χρήσεις. β. Στα πλαίσια του άρθρου 65A του ν. 4174 / 2013 διενεργήθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος από τον νόμιμο Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016 και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter