Σαβ10192019

Last updateΣαβ, 19 Οκτ 2019 8am

Σε γενική συνέλευση η ΑΝΕΚ

ANEK Lines 4

Πρόσκληση προς τους μετόχους για την πραγματοποίηση τακτικής γενικής συνέλευση δημοσιοποίησε η ΑΝΕΚ. Στη συνέλευση μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι οικονομικές καταστάσεις αλλά και μέτρα για την εταιρεία σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση της ΑΝΕΚ:

«Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση 1579/5/22-05-2014, καλεί τους κ.κ. Mετόχους - κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) που έχει την έδρα της στα Χανιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, 2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, την 15η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων 1/1-31/12/2012.

2. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2013 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2014 έως 31-12-2014.

6. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αʼ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών του Προέδρου, του Αʼ Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01-01-2014 έως 31-12-2014.

7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

8. Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20.

9. Λήψη αποφάσεως περί συμψηφισμού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» με το τακτικό αποθεματικό, με τα έκτακτα αποθεματικά που σχηματίσθηκαν δυνάμει του άρθρου 40 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και με το ειδικό αποθεματικό, το οποίο σχηματίσθηκε δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/20.

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά, με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης».

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter